Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych

Szkolenie wyjazdowe „Droga Na Szczyt”

https://szkoleniawgorach.pl/

w dniach od………do……….20……. r.

I. Postanowienia ogólne

1.Zawarte na stronie internetowej informacje nie są ofertą w wg treści art.66 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 k.c.

2.Każda osoba akceptująca warunki przystąpienia do szkolenia i akceptująca treść regulaminu staje się Uczestnikiem warsztatów szkoleniowych z chwilą dokonania stosownej zapłaty zabezpieczającej koszty przystąpienia. Udział w szkoleniu jest dobrowolny.

3.Zakres usługi szkolenia określa ramowy program, którego treść może zostać zmieniona zgodnie z życzeniem Uczestników lub wskutek okoliczności uniemożliwiających jego realizacje niezależnych od Uczestników, czy osób prowadzących szkolenie.

4.Podanie danych osobowych Uczestników wraz z zachowaniem prawa dostępu do treści tych danych i możliwością ich poprawiania gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych.

5.Koszty związane ze świadczeniem usługi szkoleniowej w ramach programu są obciążone 23 % stawką podatku Vat.

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych

6.Przyjęcie zaproszenia i dokonanie zapłaty kosztów usługi szkoleniowej oznacza przyjęcie warunków świadczonej usługi szkoleniowej zgodnie z przedstawionym programem i regulaminem uczestnictwa.

7.Z chwilą wejścia na teren gór w dniu rozpoczęcia szkolenia do dnia opuszczenia tego terenu w ostatnim dniu szkolenia, wszyscy Uczestnicy zobligowani są do stosowania się do zasad bezpieczeństwa oraz do stosowania zasad przedstawionych przez Prowadzącego, w szczególności dotyczących: trasy wycieczki, sztuki wspinaczkowej, prac porządkowych.

8.Każdy Uczestnik, jako Uczestnik szkolenia i wycieczki górskiej, powinien zgłaszać wszelkie spostrzeżenia Prowadzącemu szkolenie. Uwagi te mogą mieć wpływ na przebieg szkolenia     i bezpieczeństwo Uczestników – działać dla dobra wszystkich. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu wspinaczki podejmuje Prowadzący biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich uczestników i zasady panujące w górach.

9.Każdy Uczestnik szkolenia powinien dbać o wzajemne bezpieczeństwo oraz podać Prowadzącemu lub innym Uczestnikom szkolenia miejsce swojego pobytu w przypadku chęci oddalenia się od grupy.

10.Każdy Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Prowadzącego szkolenie       o ewentualnych chorobach (o podłożu psychicznym i fizycznym), o przyjmowanych lekach            i działaniach, które należy podjąć w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorującego Uczestnika. O leki i inne środki zapobiegające objawom choroby powinien zadbać Uczestnik szkolenia. Chorujący Uczestnik ponosi odpowiedzialność za siebie w przypadku zdarzeń zagrażających Jego zdrowiu lub życiu, wynikających z istnienia chorób (o których poinformował Prowadzącego i które przed Nim zataił).

11.Każdy Uczestnik szkolenia bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki podczas pokonywania tras górskich.

12.Każdy z Uczestników jest zobowiązany do poszanowania podczas szkolenia praw innych uczestników oraz pamiętania o: punktualności, miejscach zbiórek, prawie do odpoczynku i spokoju. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest także udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób.

13.Każdy z Uczestników ma obowiązek dbać o swoje rzeczy osobiste, szanować rzeczy innych Uczestników oraz dbać o mienie w odwiedzanych miejscach noclegowych. Nie wolno także niszczyć terenu (przyrody, flory, fauny, pomników itd.) podczas trasy górskiej.

14.Podczas górskich wędrówek należy się stosować do zasad obowiązujących na danych szlakach, w szczególności na terenie Parku Narodowego. Każdy Uczestnik obliguje się do przestrzegania Regulaminu panującego w każdym miejscu na trasie (Tatrzańskiego Parku Narodowego, schronisk górskich i innych terenów w górach).

III. Warunki i zasady bezpieczeństwa uczestników

15.Każdy Uczestnik ma obowiązek wykonywać zadania wyznaczone przez Prowadzącego szkolenie i przejawiać zdrowy rozsądek w górach.

16.Każdy z uczestników ma obowiązek dbać o swój sprzęt wspinaczkowy i do jego użycia zgodnie z przeznaczeniem, oraz przestrzegać zakazów panujących w górach.

17.Uczestnicy powinni krytycznie oceniać zachowanie własne i innych Uczestników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także ostrzegać o ewentualnych zagrożeniach i reagować w przypadku ich wystąpienia. Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa Uczestnik jest zobowiązany zgłosić Prowadzącemu.

18.Każdy uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego wykonania wszelkich poleceń Prowadzącego (bez dyskusji i sprzeciwów) dotyczących zasad bezpieczeństwa, dobrej praktyki wspinaczkowej oraz do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

19.Uczestników obowiązują też następujące zakazy związane z bezpieczeństwem: spożywanie alkoholu przed wyjściem na szlak, podejmowanie ryzykownych działań podczas wędrówek, wychodzenie poza szlak bez wiedzy Uczestników i Prowadzącego, śmiecenie podczas wędrówek (szczególnie na terenie Parku Narodowego).

20.W trakcie wspinaczki i pokonywania górskich tras nie wolno pić alkoholu i przyjmować środków odurzających, niezależnie pod jaką postacią występują.

21.W czasie szkolenia nie wolno palić papierosów, w sposób rażący i uporczywy naruszać prawa innych Uczestników (w zakresie ustalonego porządku i zasad bezpieczeństwa).

IV. Postanowienia końcowe

22.Dla wspólnego dobra, każdy z Uczestników szkolenia powinien dbać o przestrzeganie postanowień regulaminu i zwracać baczną uwagę na ich przestrzeganie przez innych uczestników, w szczególności co do zasad bezpieczeństwa i obowiązujących zakazów.

23.Każdy Uczestnik szkolenia ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania z przyczyn leżących po jego stronie, które wyrządziły szkodę jemu samemu lub innym uczestnikom, czy zniszczyły mienie miejsc noclegowych lub przyrodę podczas pokonywania górskich tras.

24.Opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku:

–  przyczyn leżących po stronie uczestnika np. dobrowolna rezygnacja z części lub całości zajęć, spóźnienie się na miejsce zbiórki  itp.

–  naruszenia przez Uczestnika szkolenia zasad określonych w niniejszym regulaminie

–  rażącego zakłócania porządku zajęć szkoleniowych i nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

Przestrzeganie przez wszystkich uczestników postanowień niniejszego regulaminu jest gwarancją udanego pobytu w górach  i dobrych efektów szkolenia.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Szkolenia Wyjazdowego „Droga Na Szczyt”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

……………………………………………                        ……………………………………………..
(miejscowość, data)                                     (Imię i nazwisko Uczestnika)